مزایده
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی تجدید مزایده عمومی

رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی

رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
پنجشنبه 13 تير 1398

آگهی تجدید مزایده عمومی

 تله کابین تبریز تفرجگاه عینالی

 تله کابین تبریز تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، حق بهره برداری از منافع و مسئولیت نگهداری و حفاظت از تله کابین تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
سه شنبه 4 تير 1398

آگهی مزایده عمومی  

آگهی مزایده عمومی   سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، امتیاز حمل و نقل مسافرین مسیر اصلی تفرجگاه عون بن علی را طریق مزایده عمومی واگذار نماید
سه شنبه 21 خرداد 1398

آگهی تجدید مزایده عمومی

رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی

رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عینالی را از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
دوشنبه 13 خرداد 1398

آگهی مزایده عمومی

تله کابین تبریز

تله کابین تبریز سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در     نظر دارد، حق بهره برداری از منافع و مسئولیت نگهداری و حفاظت از تله کابین تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
پنجشنبه 9 خرداد 1398

آگهی تجدید مزایده عمومی

رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی

رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عینالی را از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
شنبه 21 ارديبهشت 1398

آگهی مزایده عمومی

رستوران بام تبریز تفرجگاه عینالی

رستوران بام تبریز تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در تفرجگاه عینالی را طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید
چهارشنبه 29 اسفند 1397

آگهی تجدید مزایده اجاره محل استقرار چادر عشایری در تفرجگاه عینالی

آگهی تجدید مزایده اجاره محل استقرار چادر عشایری در تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره محل استقرار چادر عشایری در محدوده تفرجگاه عینالی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز چهار شنبه مورخه 8 اسفندماه 1397 می باشد.
يکشنبه 28 بهمن 1397

آگهی مزایده عمومی اجاره محل استقرار چادر عشایری در تفرجگاه عینالی

آگهی مزایده عمومی اجاره محل استقرار چادر عشایری در تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره محل استقرار چادر عشایری در محدوده تفرجگاه عینالی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید خرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز چهار شنبه مورخه 17 بهمن ماه 1397 می باشد.
پنجشنبه 4 بهمن 1397

آگهی مزایده عمومی

اجاره کافی شاپ واقع در ایستگاه دوم تله کابین ، اجاره بوفه بوفه قوری شکل در نهالستان عینالی ، اجاره یکباب بوفه واقع در بوستان ربع رشیدی

اجاره کافی شاپ واقع در ایستگاه  دوم تله کابین ، اجاره بوفه بوفه قوری شکل در نهالستان عینالی ، اجاره یکباب بوفه واقع در بوستان ربع رشیدی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، تعدادی بوفه در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به سایت سازمان مراجعه نمایند .
چهارشنبه 28 آذر 1397