تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397     |     کد : 1153

آگهی مزایده پارکینگ تفرجگاه عینالی تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد مسئولیت و بهره برداری به صورت اجاره بهاء پارکینگ ورودی عون بن علی را با مبلغ پایه3600000000ریال ( سه میلیارد و ششصد میلیون ریال)  به مدت یکسالانه ببه شرکت های واجد شرایط  را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
شرایط مزایده :  
1- شرکت کنندگان بایستی مبلغ 200میلیون ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید و یا به همان میزان مبلغ ، ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 15 آبان ماه 97 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 16 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
3- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید.
8-متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .

برای دانلود قرارداد اجاره پارکنیگ کلیک کنید
برای دانلود اسناد مزایده پارکنیگ کلیک کنید
روابط عمومی سازمان
 
روزنامه پیام آذربایجان
روز یکشنبه6 آبان ماه 97 


مهدی عبداله نژاد