تاریخ : چهارشنبه 28 آذر 1397     |     کد : 1187

آگهی مزایده عمومی

اجاره کافی شاپ واقع در ایستگاه دوم تله کابین ، اجاره بوفه بوفه قوری شکل در نهالستان عینالی ، اجاره یکباب بوفه واقع در بوستان ربع رشیدی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، تعدادی بوفه در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به سایت سازمان مراجعه نمایند .

عنوان مزایده شماره 1 : اجاره کافی شاپ واقع در ایستگاه  دوم تله کابین
قیمت پایه ماهانه سال اول: 60000000  ریال ( شصت میلیون ریال )
قیمت پایه ماهانه سال دوم : 72000000 ریال ( هفتاد و دو میلیون ریال )
جمع قیمت پایه  دوسالانه :1584000000 ریال ( یک میلیارد و پانصد و هشتاد و چهار میلیون ریال)
مبلغ سپرده : 80000000 ریال ( هشتاد میلیون ریال )

عنوان مزایده شماره 2 : اجاره بوفه بوفه قوری شکل در نهالستان عینالی
قیمت پایه ماهانه سال اول: 146666666  ریال ( چهارده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال )
قیمت پایه ماهانه سال دوم : 16000000 ریال ( شانزده میلیون ریال )
جمع قیمت پایه  دوسالانه :367999992 ریال ( سیصد و شصت و هفت میلیون و نه صدو نودو نه هزار و نه صدو نود و دو  ریال)
مبلغ سپرده : 20000000 ریال ( بیست میلیون ریال )

عنوان مزایده شماره 3 : اجاره یکباب بوفه واقع در بوستان ربع رشیدی
قیمت پایه ماهانه سال اول: 1200000  ریال ( دوازده میلیون ریال )
قیمت پایه ماهانه سال دوم : 14400000 ریال ( چهارده میلیون و چهارصد هزار ریال )
جمع قیمت پایه  دوسالانه :316800000 ریال ( سیصد و شانزده میلیون هشتصد هزار ریال)
مبلغ سپرده : 17000000 ریال ( هفتده میلیون ریال )
مدت بهره برداری هر دو مورد دو سال شمسی می باشد

شرایط مزایده :  
1-    شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هریک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
2-    مهلت قبول پیشنهادها : آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخه 8 دی ماه 97 می باشد. پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی شهرداری تبریز مفتوح خواهد شد.
3-نحوه و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و شرایط مزایده وتسلیم پیشنهادها همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان
توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف مراجعه نمایند و رسید دریافت کنند.
3-    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
6-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
7- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
9- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه کنید.

برای دریافت فایل اسناد مزایده اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل قرارداد اینجا کلیک کنید
 
روابط عمومی
 سازمان توسعه و عمران عون بن علی


روزنامه مهد آزادی
28 آذرماه 97


مهدی عبداله نژاد