تاریخ : سه شنبه 14 اسفند 1397     |     کد : 1236

آگهی تجدید فراخوان عمومی

انتخاب سرمایه گذار برای طراحی، احداث و راه اندازی مجموعه ورزشی تفریحی کارتینگ و پل معلق در تفرجگاه عینالی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه مورخه 6 بهمن ماه 97  هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص طراحی، احداث و راه اندازی مجموعه ورزشی تفریحی کارتینگ و پل معلق در محدوده تفرجگاه عینالی به روش سرمایه گذاری مشارکتی (B.O.T) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید فلذا متقاضیان محترم می توانند اسناد و مدارک پروژه را از واحد سرمایه گذاری و مشارکت سازمان واقع در تبریز، اتوبان پاسداران – ورودی تفرجگاه عون بن علی – جنب پاکینگ تله کابین و یا از طریق وب سایت web:eynali.tabriz.ir دریافت نمایند
 سازمان در رد و قبول پیشنهادات مختار است و تاریخ آخرین مهلت پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25 اسفندماه97 خواهد بود به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی سازمان توسعه و عمران
عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز


مهدی عبداله نژاد