تاریخ : چهارشنبه 30 بهمن 1398     |     کد : 1561

آگهی مزایده

 سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی تعدادی 4 باب بوفه در محدوده تفرجگاه عینالی را به اجاره واگذار نماید:

1- عنوان مزایده : اجاره محل ساختمان واقع در ربع رشیدی به مساحت حدود 50 متر مربع

قیمت پایه ماهانه : 15/000/000 ریال
جمع قیمت پایه دوسالانه : 360/000/000ریال
       مبلغ سپرده : 20/000/000ریال

2- عنوان مزایده :اجاره بوفه شماره 1 (کانکس) واقع در روبروی مسجد عون بن علی به مساحت حدود 20 متر مربع

قیمت پایه ماهانه :45/000/000ریال
جمع قیمت پایه دو سالانه : 1/080/000/000ریال
مبلغ سپرده :55/000/000ریال

3- عنوان مزایده : اجاره بوفه واقع در جاده عون بن علی کمی بالاتر از نهالستان به صورت تکمیل شده به مساحت حدود 10 مترمربع

قیمت پایه ماهانه : 30/000/000ریال
قیمت پایه دو سالانه : 720/000/000ریال
مبلغ سپرده :40/000/000ریال

4- عنوان مزایده : اجاره بوفه چوبی واقع در انتهای مسیر جاده اصلی عون بن علی به مساحت حدود 21 مترمربع

قیمت پایه ماهانه :70/000/000ریال
قیمت پایه دوسالانه : 1/680/000/000ریال
مبلغ سپرده : 100/000/000ریال
 (مدت اجاره هریک از بوفه ها دو سال شمسی می باشد)
شرایط مزایده : 

1-شرکت کنندگان بایستی مبالغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید و یا به همان میزان مبلغ ، ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 13 اسفند ماه 98 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
3- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده ها می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده های فوق الزامی می باشد .
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایدات مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید.
8-متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .                                                                                                                   
 
       روابط عمومی        
سازمان توسعه و عمران عون بن علی
  کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.   

روزنامه مناقصه و مزایده
مورخ 30 بهمن ماه 98

جهت دانلود اسناد مزایده یک باب بوفه نیمه کاره واقع در جاده عون بن علی کمی بالاتر از نهالستان کلیک کنید
جهت دانلود  پیش قرارداد مزایده یک باب بوفه نیمه کاره واقع در جاده عون بن علی کمی بالاتر از نهالستان  کلیک کنید
جهت دانلود اسناد مزایده سایر بوفه ها  کلیک کنید
جهت دانلود پیش قرارداد مزایده سایر بوفه ها   کلیک کنید


 


مهدی عبداله نژاد