تاریخ : يکشنبه 11 بهمن 1394     |     کد : 553

آگهی مناقصه

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد ، اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب طرح توسعه 100 هکتاری فضای سبز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. .... ادامه

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان در نظر دارد ، اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب طرح توسعه 100 هکتاری فضای سبز مطابق فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار سال 94 را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از علاقمندان به شرکت در مناقصه دعوت می شود جهت اخذ مدارک و اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
شرایط مزایده :
1- برآورد اولیه عملیات مبلغ 1600000000 ریال (یک میلیارد و ششصد میلیون ریال) می باشد.
2- شرکت کنندگان باید مبلغ 50000000  ریال (50 میلیون ریال ) بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش آن را به همراه اسناد مناقصه تحویل سازمان نمایند.
3- مدت انجام قرارداد از تاریخ ابلاغ سه ماه می باشد.
4- کارفرما و دستگاه نظارت سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز می باشد.
5- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ 11 بهمن ماه 94  تا ساعت 13 روز شنبه 24 بهمن ماه 94 می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها :تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد.
6- شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مناقصه گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.
7- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
10- سایر  اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
11- کلیه پیشنهادها رأس ساعت 14:30 روز شنبه 24 بهمن ماه 94باز و قرائت و برندگان مناقصه انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه آزاد است. 

                                                                                مسعود برزگر جلالی
                                                                                مدیر عامل


روزنامه آذربایجان: روز یکشنبه - 11 بهمن ماه 94 - صفحه اول


مهدی عبداله نژاد