تاریخ : سه شنبه 11 ارديبهشت 1397     |     کد : 992

آگهی مزایده عمومی

عدادی بوفه و جای بوفه و امتیاز ایاب وذهاب مسافرین ورودی عینالی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، تعدادی بوفه و جای بوفه و امتیاز ایاب وذهاب مسافرین ورودی عینالی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .


شرایط مزایده :  
1-    شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هریک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
2- مهلت قبول پیشنهادها از  7 خردادماه 1397  لغایت ساعت 13:30 روز شنبه 19 خردادماه 1397 می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
3-شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
9- کلیه پیشنهادها راس ساعت 14:30 روز شنبه 19 خردادماه 1397 باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه آزاد است .
فیروزیان
مديرعامل سازمان توسعه و عمران
عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز


1- برای دانلود " اسناد مزایده ایاب و ذهاب مسافرین به بقعه " کلیک کنید
2- برای دانلود " پیش قرارداد واگذاری ایاب و ذهاب مسافرین" کلیک کنید

3- برای دانلود  " اسناد مزایده بوفه ها"  کلیک کنید
4- برای دانلود " پیش قرارداد اجاره بوفه ها" کلیک کنید

5- برای دانلود  " اسناد مزایده جای بوفه ها"  کلیک کنید
6- برای دانلود "پیش قرارداد اجاره جای بوفه ها" کلیک کنید نید
7- برای دانلود" تصویر جانمایی جای بوفه ها کلیک کنیدروزنامه نگین آذربایجان
تاریخ انتشار : 97/3/7
 


مهدی عبداله نژاد