واحد سازمانی
شمس الله فیروزیان
نام کارمند :شمس الله نام خانوادگی:فیروزیان
سمت سازمانی :مدیرعامل شماره تماس :0425277471