واحد سازمانی
جعفر رنجبرپور
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:رنجبرپور
سمت سازمانی :مسئول فضای سبز شماره تماس :04132331313