واحد سازمانی
سید غفار موسوی
نام کارمند :سید غفار نام خانوادگی:موسوی
سمت سازمانی :ناظر فضای سبز شماره تماس :