واحد سازمانی
حسن نجفی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :