واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:فرشیدنیا
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :