واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:علیزاده
سمت سازمانی :معاون عمرانی , معاون فنی و عمرانی شماره تماس :