واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:علیزاده
سمت سازمانی :معاون عمرانی , سرپرست معاونت فنی و عمرانی شماره تماس :