واحد سازمانی
مهدی نصیری
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:نصیری
سمت سازمانی :ناظر فضای سبز شماره تماس :