واحد سازمانی
نام کارمند :جلال نام خانوادگی:خسروی
سمت سازمانی :مشاور مدیرعامل/ مدیرفرهنگی و مشارکت های مردمی شماره تماس :