تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392     |     کد : 138

اعضاء شورای و هیئت مدیره سازمان (92)

اعضاء شورای و هیئت مدیره سازمان (92)

اعضاء شوراي سازمان

رئیس شورا -  استاندار آذربایجان شرقی
عضو شورا - رئیس شورای اسلامی شهر تبریز
عضو شورا -  شهردار تبریز
عضو شورا -  مدیرکل منابع طبیعی آذربایجانشرقی
عضو شورا -  مدیرکل محیط زیست آذربایجانشرقی
عضو شورا -  مدیرعامل سازمان
عضو شورا -  کارشناس ارشد مرتبط با موضوع فعالیت با پیشنهاد رئیس شورای سازمان و تأیید وزارت کشور

اعضاء هيأت مديره سازمان

رئیس هیأت مدیره  - معاون امور عمرانی استانداری آذربایجانشرقی
عضو اصلي هيأت مديره - معاون خدمات شهری شهرداری تبریز
عضو اصلي هيأت مديره -  یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار و موافقت استاندار با تأیید وزارت کشور
عضو اصلي هيأت مديره -  معاون فنی اداره کل منابع طبیعی آذربایجانشرقی
عضو اصلي هيأت مديره - یک نفر کارشناس فنی مرتبط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب شورای سازمان
عضو علي البدل هيأت مديره -  یک نفر کارشناس مرتبط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب شورای سازمان انتخاب خواهد شد که در غیبت اعضای اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

 


PDF چاپ چاپ