تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392     |     کد : 138

  اعضاء شورای و هیئت مدیره سازمان (92)

  اعضاء شورای و هیئت مدیره سازمان (92)

  اعضاء شوراي سازمان

  رئیس شورا -  استاندار آذربایجان شرقی
  عضو شورا - رئیس شورای اسلامی شهر تبریز
  عضو شورا -  شهردار تبریز
  عضو شورا -  مدیرکل منابع طبیعی آذربایجانشرقی
  عضو شورا -  مدیرکل محیط زیست آذربایجانشرقی
  عضو شورا -  مدیرعامل سازمان
  عضو شورا -  کارشناس ارشد مرتبط با موضوع فعالیت با پیشنهاد رئیس شورای سازمان و تأیید وزارت کشور

  اعضاء هيأت مديره سازمان

  رئیس هیأت مدیره  - معاون امور عمرانی استانداری آذربایجانشرقی
  عضو اصلي هيأت مديره - معاون خدمات شهری شهرداری تبریز
  عضو اصلي هيأت مديره -  یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار و موافقت استاندار با تأیید وزارت کشور
  عضو اصلي هيأت مديره -  معاون فنی اداره کل منابع طبیعی آذربایجانشرقی
  عضو اصلي هيأت مديره - یک نفر کارشناس فنی مرتبط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب شورای سازمان
  عضو علي البدل هيأت مديره -  یک نفر کارشناس مرتبط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب شورای سازمان انتخاب خواهد شد که در غیبت اعضای اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

   


  PDF چاپ چاپ