تاریخ : شنبه 6 بهمن 1397     |     کد : 1210

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی

در آگهی مناقصه عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی مندرج در روزنامه مهدآزادی مورخه 4 بهمن ماه 97  در قسمت عنوان مبلغ قیمت نهایی " دو سال" به " یک سال" تصحیح می گردد

روابط عمومی سازمان

روزنامه مهد آزادی
شنبه 6 بهمن ماه 97


مهدی عبداله نژاد