تاریخ : شنبه 6 بهمن 1397     |     کد : 1210

  اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی

  در آگهی مناقصه عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی مندرج در روزنامه مهدآزادی مورخه 4 بهمن ماه 97  در قسمت عنوان مبلغ قیمت نهایی " دو سال" به " یک سال" تصحیح می گردد

  روابط عمومی سازمان

  روزنامه مهد آزادی
  شنبه 6 بهمن ماه 97


  PDF چاپ چاپ