تاریخ : يکشنبه 28 بهمن 1397     |     کد : 1231

آگهی تجدید مـناقصه نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه تفرجگاه عینالی تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان، نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه درمحدوده تفرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط بشرح جدول ذیل به پیمان واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای رتبه بندی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز دعوت میشود جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند
ناحیه 8 :
 قیمت نهایی :  4438057116 ریال
مبلغ سپرده : 225000000 ریال
رتبه : حداقل دارای پایه چهار یا پنچ
ناحیه 9 :
قیمت نهایی:  3405891816 ریال
مبلغ سپرده : 175000000 ریال
حداقل دارای پایه چهار یا پنچ
ناحیه 10 :
قیمت نهایی:  4081948185 ریال
مبلغ سپرده : 205000000 ریال
حداقل دارای پایه چهار یا پنچ

مدت پیمان برای هر ناحیه یکسال شمسی می باشد.


شرایط مناقصه :
1-    شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف تحویل سازمان نماید . ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
2-    مهلت قبول پیشنهادها : آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14  روز چهار شنبه مورخه 8 اسفندماه 97 می باشد. پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی شهرداری تبریز مفتوح خواهد شد.
3-نحوه و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و شرایط مناقصه وتسلیم پیشنهادها همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف مراجعه نمایند و رسید دریافت کنند.
4-    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- برندگان اول و دوم ، مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مناقصه فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه کنید
روابط عمومی
سازمان توسعه  عمران عون بن علی

کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.
دفترچه پیمان احداث و نگهداری فضای سبز سال 98
 
برای دریافت فایل اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل برآورد اولیه نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 8 اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل برآورد اولیه نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 9 اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل برآورد اولیه نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 10 اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل نقشه تفکیک قطعات و آمار فضای سبز ناحیه 8 اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل نقشه تفکیک قطعات و آمار فضای سبز ناحیه 9 اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل نقشه تفکیک قطعات و آمار فضای سبز ناحیه 10 اینجا کلیک کنید

روزنامه همشهری / آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی/ ص 2 مورخه 28 بهمن ماه 97


 


PDF چاپ چاپ