تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1398     |     کد : 1499

برگزاری دوره های آموزشی ویژه نیروهای حفاظت فیزیکی سازمان عون بن علی شهرداری تبریز

به منظور توجیه و هوشیاری نگهبان مستقر در تفرجگاه عینالی تبریز همچنین ارتقاء سطح آمادگی و آگاهی آنان برای حفاظت از اموال در اختیار دوره های متعدد آموزشی برای نگهبانان سازمان عون بن علی شهرداری تبریز برگزار شد.

سعید سلمانزاده مسئول حفاظت فیزیکی سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز با ذکر این خبر گفت: بر اساس نیازسنجی های انجام گرفته و طبق برنامه ریزی های مدیریت حراست سازمان، در طول سال دوره های متعدد آموزش حفاظتی، امنیتی و وظایف نگهبانان در داخل و بیرون از مجموعه سازمان برای نیروهای حفاظت فیزیکی و سبزبانان این سازمان برگزار می گردد.
مسئول حفاظت فیزیکی سازمان عون بن علی افزود: این دوره آموزشی نیز به منظور توجیه و هوشیاری نگهبان مستقر در تفرجگاه عینالی و ارتقاء سطح آمادگی و آگاهی آنان برای حفاظت از اموال در اختیار در سالن کنفرانس سازمان برگزار شد.


مهدی عبداله نژاد