تاریخ : پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399     |     کد : 1624

گلدهی درختان گز

درخت زیبای اسطوره ها در عینالی

کاشت هزاران اصله گز؛ آنچه که درسالهای اخیر در تفرجگاه کوهستانی عینالی اتفاق افتاده، ورود درخت گز به این کوه برای ماندن و نشان دادن استقامت و بزرگ شدن ودوام آوردن و نمایاندن اداده و ایده پردازی در مصرف کم آب


کاشت هزاران اصله گز؛ آنچه که درسالهای اخیر در تفرجگاه کوهستانی عینالی اتفاق افتاده، ورود درخت گزبه این کوه برای ماندن و نشان دادن استقامت و بزرگ شدن ودوام آوردن و نمایاندن اداده و ایده پردازی در مصرف کم آب
توجه به گونه های با نیاز آبی کم به لحاظ اهمیت مدیریت مصرف آب و تکثیر گونه های مقاوم با توجه به موقعیت جغرافیایی و خاکی منطقه 
مهدی عبداله نژاد