تاریخ : يکشنبه 12 مرداد 1399     |     کد : 1733

  آگهی تجدید مزایده عمومی  اجاره نگارخانه عینالی

    سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز درنظر دارد، حق بهره برداری از منافع  ساختمان نگارخانه (در دو طبقه) واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی در مجاورت استخر داغ گلی را به منظور برپایی نمایشگاههای خط و نقاشی ، گل و گیاه و ... از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به سایت سازمان مراجعه نمایند .
  مبلغ پایه اجاره بها ماهانه مبلغ 70/000/000ریال در سال اول با 20% افزایش به صورت سنواتی برای هر سال می باشد.                                                       
  شرایط مزایده : 
  1-شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده به 170/000/000ریال را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده در پاکت الف تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
  2-مهلت قبول پیشنهادها : آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 13:00روز سه شنبه مورخه 28 مرداد 99 می باشد . پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 13:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی شهرداری تبریز مفتوح خواهد شد.
  3-نحوه و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و شرایط مزایده وتسلیم پیشنهادها همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف مراجعه نمایند و رسید دریافت کنند.
  4-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
  5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
  6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
  7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
  8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه کنید.
              روابط عمومی
                    سازمان توسعه و عمران عون بن علی
    کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.    
  جهت دریافت اسناد کلیک کنید

  جهت دریافت پیش قرارداد کلیک کنید

  روزنامه کار و کارگر
  مورخ 12 مرداد 99
   


  PDF چاپ چاپ