تاریخ : سه شنبه 6 آبان 1399     |     کد : 1806

  آگهی تجدید مزایده

   
   سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد مسئولیت و بهره برداری به صورت اجاره بهاء جایگاه CNG گاز طبیعی عون بن علی را با مبلغ پایه000/ 7/999/200ریال به مدت یکسال به شرکت های واجد شرایط  از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  شرایط مزایده : 
  1- شرکت کنندگان بایستی مبلغ 500/000/000ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید و یا به همان میزان مبلغ ، ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
  2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 13 روز شنبه مورخ 17آبان ماه 99 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 13:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
  3- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
  4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
  5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
  6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
  7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید.
  8-متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
  تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
   
   
  روابط عمومی سازمان عون بن علی
   
    کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.    

  مورخ 6 آبان ماه 99
  روزنامه مناقصه و مزایده

  جهت دریافت اسناد مربوطه کلیک کنید


   


  PDF چاپ چاپ