تاریخ : سه شنبه 6 آبان 1399     |     کد : 1807

  آگهی تجدید مزایده پارکینگ عون بن علی

    سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، مسئولیت و بهره برداری به صورت اجاره بهاء پارکینگ ورودی عون بن علی را با مبلغ پایه 8/040/000/000ریال  به مدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط را  از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  شرایط مزایده : 
  1. شرکت کنندگان بایستی مبلغ 500/000/000ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده در پاکت الف تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
  2. مهلت قبول پیشنهادها : آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 13 روز شنبه مورخه 17 آبان ماه 99 می باشد . پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 13:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی شهرداری تبریز مفتوح خواهد شد.
  3. نحوه و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و شرایط مزایده وتسلیم پیشنهادها همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف مراجعه نمایند و رسید دریافت کنند.
  4. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آئین نامه معاملاتی شهرداری تبریز می باشد.
  5.  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
  6. سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
  7.  برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
  8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
  9- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه کنید.
              روابط عمومی
                    سازمان توسعه و عمران عون بن علی

    کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.    

  روزنامه مناقصه و مزایده
  6 آبان ماه 99

  جهت دریافت اسناد کلیک کنید


  PDF چاپ چاپ