تاریخ : دوشنبه 19 آبان 1399     |     کد : 1820

    فرش گلی از ناز گوشتی

    سمفونی گل و کوه و خشت به پهنای خنده های گل

    ناز گوشتی از گلهای تولیدی گلخانه های عینالی؛متناسب و سازگار با آب و هوای اقلیمی و شرایط کوهستانی​​​​​​​    PDF چاپ چاپ