تاریخ : شنبه 13 دي 1399     |     کد : 1872

  آگهی مزایده

  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی موارد ذیل را در محدوده تفرجگاه عینالی را به اجاره واگذار نماید

    
  1. 1- عنوان مزایده : اجاره محل کلبه روستایی واقع در انتهای مسیر سنگفرشی عینالی جهت نمایش هنر آذربایجانی و کسب درآمد برای مدت یکسال شمسی
  قیمت پایه ماهانه : 18/750/000ریال
  جمع قیمت پایه یکسالانه : 225/000/000ریال
              مبلغ سپرده : 30/000/000ریال
  1. 2- عنوان مزایده : اجاره زمین جهت آموزش اسب و فایطون سواری و اجاره اسب به شهروندان در ضلع شرقی نهالستان برای مدت یکسال شمسی
  قیمت پایه ماهانه :40/000/000ریال
  قیمت پایه یکسالانه : 480/000/000ریال
  مبلغ سپرده : 50/000/000ریال
  1. 3- عنوان مزایده : اجاره محل بوفه واقع در ایستگاه اول تله کابین به مساحت حدود 98 متر مربع برای مدت دو سال شمسی
  قیمت پایه ماهانه : 28/375/000ریال
  جمع قیمت پایه دوسالانه : 681/000/000ریال
              مبلغ سپرده : 40/000/000ریال
  1. 4- عنوان مزایده : اجاره بوفه سنگی واقع در ابتدای مسیر جاده اصلی عون بن علی به مساحت حدود 24 مترمربع برای مدت دو سال شمسی
  قیمت پایه ماهانه :20/000/000ریال
  قیمت پایه دوسالانه : 480/000/000ریال
  مبلغ سپرده : 30/000/000ریال
  1. 5- عنوان مزایده : اجاره بوفه ( کانکس) واقع در پارکینگ شماره 1 ورودی تله کابین به مساحت حدود 25 متر مربع برای مدت دو سال شمسی
  قیمت پایه ماهانه : 40/000/000ریال
  قیمت پایه دوسالانه : 960/000/000ریال
  مبلغ سپرده : 50/000/000ریال
   
  شرایط مزایده : 
  1. شرکت کنندگان بایستی مبالغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید و یا به همان میزان مبلغ ، ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
  2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 13 روز سه  شنبه مورخ 23 دی ماه 99 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 13:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
  3- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
  4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده ها می باشد .
  5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
  6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده های فوق الزامی می باشد .
  7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایدات مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید.
  8-متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
  تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .        
                                                                                                             
                                                                                                                           روابط عمومی سازمان عون بن علی

    کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.


  مورخ 13 دی ماه 99
  روزنامه مهد تمدن

  جهت دریافت اسناد باشگاه اسب سواری کلیک کنید
  جهت دریافت پیش قرارداد باشگاه اسب سواری کلیک کنید

  کروکی باشگاه اسب سواری

  جهت دریافت اسناد بوفه ها کلیک کنید
  جهت دریافت پیش قرارداد بوفه ها کلیک کنید

  جهت دریافت اسناد کلبه روستایی کلیک کنید
  جهت دریافت پیش قرارداد کلبه روستایی کلیک کنید

   


  PDF چاپ چاپ