تاریخ : پنجشنبه 23 بهمن 1399     |     کد : 1882

    گزارش تصویری از

    فعالیتهای واحد فضای سبز سازمان در هفته گذشته

     بیلکاری طرح بزرگ ورودی    نظافت کاری تفرجگاه


    PDF چاپ چاپ