تاریخ : شنبه 2 اسفند 1399     |     کد : 1890

  آگهی تجدید مزایده

  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی موارد ذیل را در محدوده تفرجگاه عینالی را به اجاره واگذار نماید:


  1- منافع راه اندازی سایت قایقرانی در دریاچه تفرجگاه عینالی تبریز برای مدت 2 سال شمسی
  قیمت پایه : 600/000/000 ریال برای سال اول و 20% افزایش برای سال دوم
  مبلغ سپرده : 70/000/000 ریال

  2- اجاره محل ایجاد بوفه در پارک پیوند تفرجگاه  عینالی تبریز برای مدت 2 سال شمسی
  قیمت پایه ماهانه : 40/000/000 ریال 
  قیمت پایه دوسالانه : 960/000/000 ریال
  مبلغ سپرده : 50/000/000 ریال

  3- اجاره بوفه سنگی در ابتدای مسیر اصلی تفرجگاه عینالی تبریز حدود 24 مترمربع برای مدت 2 سال شمسی
  قیمت پایه ماهانه : 20/000/000ریال
  قیمت پایه دوسالانه : 480/000/000 ریال
  مبلغ سپرده: 30/000/000 ریال

  4- اجاره محل بوفه در ایستگاه اول تله کابین  تفرجگاه  عینالی تبریز به مساحت حدود 98 مترمربع برای مدت 2 سال شمسی
  قیمت پایه ماهانه : 28/375/000ریال
  قیمت پایه دوسالانه : 681/000/000 ریال
  مبلغ سپرده : 40/000/000 ریال 


  شرایط مزایده : 
  شرکت کنندگان بایستی مبالغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید و یا به همان میزان مبلغ ، ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
  2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 13 روز شنبه مورخ شنبه 16 اسفندماه 99 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 13:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
  3- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
  4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده ها می باشد .
  5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
  6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده های فوق الزامی می باشد .
  7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایدات مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید.
  8-متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
  تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .        
                                                                                                             
                                                                  روابط عمومی سازمان عون بن علی

  مورخ 2 اسفند ماه 99
  روزنامه کار و کارگر

  کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

  جهت دریافت اسناد مربوط به سایت قایقرانی کلیک کنید
  جهت دریافت پیش قرارداد مربوط به سایت قایقرانی کلیک کنید
  جهت دریافت پیش قرارداد مربوط به احداث بوفه در پارک پیوند کلیک کنید
  جهت دریافت اسناد مربوط به بوفه سنگی و بوفه ایستگاه اول تله کابین کلیک کنید
  جهت دریافت پیش قرارداد مربوط به بوفه سنگی و بوفه ایستگاه اول تله کابین کلیک کنید
  جهت دریافت اسناد مربوط به ایجاد بوفه در پارک پیوند کلیک کنید
   


  PDF چاپ چاپ