تاریخ : شنبه 9 اسفند 1399     |     کد : 1896

    عکس از توفیق وحیدی آذر

    گل های زمستان عینالی برای بهار ! کروکاس عینالی

    آنها بخوبی متوجه آمادگی زمستان برای رفتن شده اند، از زیر هر قطعه سنگ و از هر گوشه و کنار بهار در عینالی درحال آمدن است


     


    PDF چاپ چاپ