تاریخ : شنبه 9 اسفند 1399     |     کد : 1897

    عکس از توفیق وحیدی آذر

    گل های وحشی زمستان عینالی

    برگ های مخملین خودش را در زیر برف پنهان داشته بود ، حال در مقابل آفتاب پراکنده کرده است تا با نور و حرارت بهاری شادابی را نشان دهد


     


    PDF چاپ چاپ