تاریخ : سه شنبه 16 فروردين 1401     |     کد : 2131

  آگهی مزایده

   سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی موارد ذیل را در محدوده تفرجگاه عینالی به اجاره واگذار نماید.


  آگهی مزایده
  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی موارد ذیل را در محدوده تفرجگاه عینالی را به اجاره واگذار نماید:
   
  1- عنوان مزایده : اجاره محل استقرار کانکس جهت دایر نمودن بوفه و فروش تنقلات واقع در محل پارک پیوند به مساحت تقریبی 50 مترمربع برای مدت یکسال (تهیه کانکس برعهده برنده مزایده میباشد.)
  قیمت پایه یکسالانه : 420.000.000 ریال
  مبلغ سپرده :21.000.000 ریال
  2- عنوان مزایده: اجاره یک باب بوفه قوری شکل واقع در مجاورت زیپ لاین به مساحت تقریبی 30 مترمربع برای مدت یکسال
  قیمت پایه یکسالانه :252.000.000 ریال
  مبلغ سپرده : 12.600.000 ریال
  3-عنوان مزایده: اجاره منافع عکاسی از مسافران در ایستگاه تله کابین به مساحت تقریبی 10 مترمربع برای مدت یکسال
  قیمت پایه یکسالانه :504.000.000 ریال
  مبلغ سپرده :25.200.000 ریال
  4- عنوان مزایده: اجاره طبقه همکف سالن تجاری واقع در ذیل استخر داغ گلی جهت دایر نمودن سفره خانه سنتی صرفاً برای عرضه دیزی و کباب به مساحت تقریبی 200 مترمربع برای مدت دو سال ( سال اول کارشناسی و با سی درصد افزایش برای سال دوم)
  قیمت پایه دوسالانه :6.762.000.000 ریال       
  مبلغ سپرده :338.100.000 ریال
  5- عنوان مزایده: اجاره یک واحد سوئیت اقامتی به عنوان اقامتگاه کوهستانی به مساحت تقریبی 60 مترمربع برای مدت یکسال ( هزینه های تجهیز و اخذ مجوزهای قانونی به عهده بهره بردار می باشد)
  قیمت پایه یکسالانه :1.260.000.000 ریال
  مبلغ سپرده :63.000.000 ریال
  6- عنوان مزایده:  اجاره طبقه فوقانی ساختمان فعلی اداری واقع در پارکینگ تله کابین جهت ایجاد کافی شاپ رستوران چایخانه و محوطه بیرونی به مساحت تقریبی 260 مترمربع با 100 متر مربع بالکن رو باز برای مدت دو سال
  جمع قیمت پایه دوسالانه :19.320.000.000 ریال
  مبلغ سپرده : 966.000.000 ریال
  7- عنوان مزایده: اجاره محل رستوران بام تبریز به مساحت تقریبی 400 مترمربع اعیانی بصورت همکف و 200 متر مربع فضای باز برای مدت دو سال ( سال اول کارشناسی و با سی درصد افزایش برای سال دوم ) تهیه تجهیزات و مبلمان داخلی به عهده مستاجر می باشد.
  جمع قیمت پایه دوسالانه :8.694.000.000 ریال
  مبلغ سپرده :434.700.000 ریال
   
  لذا از متقاضیان دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله در معاملات دولتی ، از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.ضمناً شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت فیش بانکی به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر به نام سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واریز گردد. مهلت دریافت اسناد مزایده از روز 15/01/1401 لغایت ساعت 14 مورخ 20/01/1401 در بستر سامانه ستاد می باشد. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 31/01/1401 می باشد. سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیزیکی تا ساعت 14 همانروز به امور مالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی تحویل داده شود. بازگشایی پیشنهادات ساعت 14 مورخ 31/01/1401 در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه سازمان واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز- سازمان توسعه و عمران عون بن علی میباشد.
  • شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
  •  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
  -  کمیسیون مزایده در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
  -  برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
  -  رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
  -  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود

   


  PDF چاپ چاپ