تاریخ : يکشنبه 5 تير 1401     |     کد : 2167

    گزارش تصویری

    حضور فرمانده حوزه و شورای حوزه جهت نظارت ستادی از عملکرد پایگاه    PDF چاپ چاپ