تاریخ : شنبه 8 مرداد 1401     |     کد : 2188

  آگهی مزایده

  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی مورد ذیل را در محدوده تفرجگاه عینالی به اجاره واگذار نماید:

   آگهی مزایده
   
  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی مورد ذیل را در محدوده تفرجگاه عینالی به اجاره واگذار نماید:
  1- عنوان مزایده: اجاره محل رستوران بام تبریز به مساحت تقریبی 400 مترمربع اعیانی بصورت همکف و 200 متر مربع فضای باز برای مدت سه سال ( سال اول کارشناسی و با سی درصد افزایش برای سال دوم  و با قیمت کارشناسی برای سال سوم ) تهیه تجهیزات و مبلمان داخلی به عهده مستاجر می باشد.
  جمع قیمت پایه سال اول و دوم : 8.694.000.000 ریال
  مبلغ سپرده : 434.700.000 ریال
  لذا از متقاضیان دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله در معاملات دولتی ، از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.ضمناً شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت فیش بانکی به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر به نام سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واریز گردد. مهلت دریافت اسناد مزایده از روز 1401/05/15لغایت ساعت 14 مورخ  1401/05/20در بستر سامانه ستاد می باشد. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/06/01می باشد. سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیزیکی تا ساعت 14 همانروز به امور مالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی تحویل داده شود. بازگشایی پیشنهادات ساعت 14 مورخ 1401/06/01در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه سازمان واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز- سازمان توسعه و عمران عون بن علی میباشد.
  - شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز میباشد.
  - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  -  کمیسیون مزایده در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  -  برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  -  رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد.
  -  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.                                                                                                
   


  PDF چاپ چاپ