تاریخ : پنجشنبه 7 آبان 1394     |     کد : 525

آگهی مناقصه عمومی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، پروژه روسازی جاده اصلی تفرجگاه عینالی با مصالح کفپوش بتنی پرسی رنگی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد،پروژه روسازی جاده اصلی تفرجگاه عون بن علی با مصالح کفپوش بتنی پرسی رنگی را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 94 به شرح زیر به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت های صلاحیت دار دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .

نام پروژه : روسازی جاده اصلی فاز یک
مبلغ برآورد اولیه: 4500000000  ریال  ( چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال )
مبلغ سپرده : 200000000 ریال ( دویست میلیون ریال )
پایه مورد نیاز : حداقل پایه 5 راه و باند یا ابنیه

نام پروژه : روسازی جاده اصلی فاز دو
مبلغ برآورد اولیه: 4500000000  ریال  ( چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال )
مبلغ سپرده : 200000000 ریال ( دویست میلیون ریال )
پایه مورد نیاز : حداقل پایه 5 راه و باند یا ابنیه

نام پروژه : روسازی جاده اصلی فاز سه
مبلغ برآورد اولیه: 4500000000  ریال  ( چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال )
مبلغ سپرده : 200000000 ریال ( دویست میلیون ریال )
پایه مورد نیاز : حداقل پایه 5 راه و باند یا ابنیه

شرایط مناقصه : 
1- شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هر یک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مناقصه تحویل سازمان نماید.ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
2- مهلت قبول پیشنهادها از  7 آبان ماه 94 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 17 آبان ماه 94 می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
3-مدت قرارداد از تاریخ تحویل زمین 3 ماه می باشد.
تبصره : نشانی محل تسلیم و پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
4-کلیه پیشنهادها رأس ساعت 14:30  روز دوشنبه 18 آبان ماه 94  باز و قرائت و برندگان مناقصه مشخص می شود حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.
5- شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
6- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
7-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
8- شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادها به منزله قبول شرایط و تکالیف مناقصه گزار موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.
9- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مناقصه فوق الزامی می باشد .
10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

                                 مسعود برزگر جلالی
                                   مديرعامل سازمان


روزنامه صائب تبریزی- پنجشنبه  7 آبان ماه 1394


مهدی عبداله نژاد