تاریخ : يکشنبه 20 دي 1394     |     کد : 549

آگهی مناقصه

نگهداری و احداث جنگلکاری و فضای سبز نواحی هفتگانه در محدوده تفرجگاه عینالی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هئیت مدیره سازمان ، نگهداری و احداث جنگلکاری و فضای سبز نواحی ده گانه در محدوده تفرجگاه عینالی را به شرکت های واجد شرایط و دارای رتبه بندی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز بشرح جدول ذیل به پیمان واگذار نماید لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمائید .شرایط مناقصه :
1-شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را برای هر یک از ردیف های مورد نظر را به حساب شماره 1001868583367 سازمان نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز واریز و فیش آن را به همراه اسناد و مناقصه تحویل سازمان نمایند ضمناً ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به همان مبلغ بلامانع می باشد.
2- مهلت قبول پیشنهادها از مورخ 20دی ماه 94  لغایت ساعت 13 روز پنجشنبه  مورخ 1 بهمن ماه 94  می باشد.
تبصره : نشانی محل تسلیم و پیشنهادها – تبریز – اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز- دبیرخانه سازمان می باشد . (شماره تلفن تماس 32373060 )
3- کلیه پیشنهادها رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ  3 بهمن ماه 94 باز و قرائت و برندگان مناقصه مشخص می شود . حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
4-شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مناقصه گزار موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.
5-برندگان مناقصه اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند.سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مناقصه فوق الذکر الزامی می باشد .
7- سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
9- سایر اطلاعات و شرایط در اسناد مناقصه مندرج است .

         مسعود برزگر جلالی
              مدیر عامل


روزنامه پیام آذربایجان : روز یکشنبه 20 دی ماه 94


مهدی عبداله نژاد