تاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1396     |     کد : 901

  آگهی مناقصه

  نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه تفرجگاه عینالی

  آگهی مــــناقصه

  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان، نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه درمحدوده تفرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط بشرح جدول ذیل به پیمان واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای رتبه بندی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز دعوت میشود جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.  شرایط مناقصه :

  1_ شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را برای هرکدام از ردیف های مورد نظر به حساب شماره 1001868583367 سازمان نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز واریز و فیش آن را به همراه اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه سازمان نمایند، ضمنا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به همان مبلغ بلامانع می باشد.
  2_ مهلت قبول پیشنهادها از 23 بهمن ماه 96  لغایت ساعت 14 مورخه 3 اسفندماه 96 می باشد.
  3_ کلیه پیشنهادها رأس ساعت 16 روز پنجشنبه 3 اسفندماه 96 باز و قرائت شده و برندگان مناقصه مشخص می شود. حضور نمایندگان شرکتها در جلسه مناقصه آزاد می باشد.
  4_ قرارداد بصورت دوساله خواهد بود و مبلغ پیشنهادی بایستی برای جمع مبلغ دو ساله درنظر گرفته شود.
  5_ شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مناقصه گزار موضوع ماده10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.
  6_ هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  7_ رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مناقصه فوق الذکر الزامی می باشد.
  8_ سازمان در قبول و رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
  9_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  10_ سایر اطلاعات و شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.


  مسعود برزگر جلالی
  مدیر عامل


  روزنامه عصر آزادی
  روز دوشنبه 23 بهمن ماه 96


  PDF چاپ چاپ