واحد سازمانی
میر اسمعیل غیبی
نام کارمند :میر اسمعیل نام خانوادگی:غیبی
سمت سازمانی :ناظر فضای سبز شماره تماس :