واحد سازمانی
رضا ابراهیمی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:ابراهیمی
سمت سازمانی :رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی , مسئول دبیرخانه و بایگانی شماره تماس :