واحد سازمانی
حمید حاجی زاده
نام کارمند :حمید نام خانوادگی:حاجی زاده
سمت سازمانی :کارپرداز شماره تماس :