واحد سازمانی
ساعد نویدی
نام کارمند :ساعد نام خانوادگی:نویدی
سمت سازمانی :مسئول تاسیسات برق شماره تماس :