واحد سازمانی
محمد فیضی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:فیضی
سمت سازمانی :انباردار و امین اموال شماره تماس :