واحد سازمانی
محمد غلامی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:غلامی
سمت سازمانی :مشاور عالی مدیرعامل , کارشناس بازاریابی و توسعه گردشکری شماره تماس :