واحد سازمانی
علی صالحپور
نام کارمند :علی نام خانوادگی:صالحپور
سمت سازمانی :کارشناس بودجه و اعتبارات شماره تماس :